Algemene voorwaarden

LianneSalon

Algemene voorwaarden LianneSalon

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen LianneSalon en een cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen salon
LianneSalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. LianneSalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de salon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, declareert LianneSalon de gehele behandeling middels een factuur. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan de salon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. De salon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling
LianneSalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten per pintransactie of contant of te voldoen.
In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan LianneSalon. Voor cliënten die vallen onder de ketenzorg, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling ingediend worden bij de desbetreffende podotherapeut.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet de salon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. LianneSalon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem of op een klantenkaart. De salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De salon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts, podotherapeut of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

6. Geheimhouding
LianneSalon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, LianneSalon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
LianneSalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie
LianneSalon geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
– De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd
– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd
– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt

9. Beschadiging & diefstal
LianneSalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De salon meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan LianneSalon. De salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de salon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie.

11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft LianneSalon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen de salon en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

13. Retourneren van producten & Terugbetaling
Retourneren van ongebruikte en ongeopende producten is toegestaan tot en met 7 dagen na ontvangst van de producten door de ‘besteller’. Kosten voor het retourneren van de producten komen voor rekening van de ‘besteller’. Na ontvangst van de retour gezonden producten door LianneSalon zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 10 werkdagen het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) worden terugbetaald. Retourzendingen kunnen verzonden worden aan: Liannesalon, Florence Nightingalestraat 39, 5751MJ Deurne, Nederland.

 

whatsapp-profilepicture
Kan ik je ergens mee helpen? Stuur me vooral een berichtje. Momenteel is de salon gesloten, maar laat gerust een berichtje achter